Εισαγωγή

Οι παρόντες Τυποποιημένοι Όροι και Προϋποθέσεις Ιστοσελίδας που αναγράφονται σε αυτήν την ιστοσελίδα θα διαχειρίζονται τη χρήση της ιστοσελίδας μας, UK-ETA.COM, η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση UK-ETA.COM.

Οι παρόντες Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Τυποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου.

Ανήλικοι ή άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτόν τον Ιστότοπο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που σας ανήκει, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, η UK-ETA.COM ή/και οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Σας χορηγείται περιορισμένη άδεια μόνο για τους σκοπούς της προβολής του υλικού που περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Περιορισμοί

Απαγορεύεται ρητά να κάνετε όλα τα ακόλουθα:

  • τη δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού του δικτυακού τόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο,
  • την πώληση, την υποαδειοδότηση και/ή την εμπορική εκμετάλλευση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε υλικού του Ιστοτόπου,
  • δημόσια εκτέλεση ή/και προβολή οποιουδήποτε υλικού του ιστοτόπου,
  • χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή μπορεί να είναι επιζήμιος για τον παρόντα Ιστότοπο,
  • τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο,
  • χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο κατά παράβαση των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή επιχειρηματικό πρόσωπο,
  • συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, συγκομιδή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με τον παρόντα Ιστότοπο,
  • χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ.

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές αυτού του Ιστότοπου είναι περιορισμένη και η UK-ETA.COM μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβασή σας σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτού του Ιστότοπου, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτόν τον Ιστότοπο είναι εμπιστευτικά και θα πρέπει επίσης να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα.

Το περιεχόμενό σας

Στους παρόντες Τυποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις Ιστοσελίδας, ως “το Περιεχόμενό σας” νοείται κάθε ήχος, βίντεο, κείμενο, εικόνα ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίσετε στην παρούσα Ιστοσελίδα. Με την προβολή του Περιεχομένου σας, παραχωρείτε στην UK-ETA.COM μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, αμετάκλητη, υποαδειοδοτούμενη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του σε όλα τα μέσα.

Το Περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Η UK-ETA.COM διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το Περιεχόμενό σας από τον παρόντα Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Αυτός ο Ιστότοπος παρέχεται “ως έχει”, με όλα τα ελαττώματα, και η UK-ETA.COM δεν εκφράζει δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτόν τον Ιστότοπο ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Επίσης, τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως συμβουλή προς εσάς.

Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η UK-ETA.COM, ούτε οι αξιωματούχοι, οι διευθυντές και οι υπάλληλοί της, δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οτιδήποτε προκύψει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από εσάς, είτε η ευθύνη αυτή είναι συμβατική.  Η UK-ETA.COM, συμπεριλαμβανομένων των αξιωματούχων, διευθυντών και υπαλλήλων της, δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική ευθύνη που απορρέει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς.

Αποζημίωση

Με το παρόν απαλλάσσετε στο μέγιστο βαθμό την UK-ETA.COM από και έναντι οποιασδήποτε ή/και όλων των ευθυνών, εξόδων, απαιτήσεων, αιτιών αγωγής, ζημιών και εξόδων που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με την παραβίαση από μέρους σας οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων.

Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, οι εν λόγω διατάξεις διαγράφονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Μεταβολή των όρων

Η UK-ETA.COM επιτρέπεται να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της και, χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, αναμένεται να επανεξετάζετε τους Όρους αυτούς σε τακτική βάση.

Ανάθεση

Η UK-ETA.COM επιτρέπεται να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει και να αναθέσει υπεργολαβικά τα δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις της βάσει των παρόντων Όρων χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε υπεργολαβικά οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων.

Ολόκληρη συμφωνία

Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της UK-ETA.COM και εσάς σε σχέση με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συνεννοήσεις.

Εφαρμοστέο δίκαιο & δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, και υποβάλλεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που εδρεύουν στην Αγγλία και την Ουαλία για την επίλυση τυχόν διαφορών.